Какво е кинезиология и кинезитерапевтика?

KinesiologyКинезиология (От Уикипедия, свободната енциклопедия) е научно изследване на човешкото движение. Кинезиологията адресира физиологични, механични и психологически механизми. Приложенията на кинезиология за човешкото здраве включват: биомеханика и ортопедия, рехабилитация, като физическа и трудова терапия, както и спорт и физически упражнения, и сходни.

Лица, които са спечелили степени по кинезиология, могат да работят в областта на научните изследвания, на фитнес индустрията, в клинични условия и в индустриалните среди. Изследванията на движенията на човека и животните включва мерки от системи за проследяване на движението, електрофизиология на мускулите и мозъчната активност, различни методи за мониторинг на физиологична функция, и други поведенчески и когнитивни техники за научни изследвания.


Думата идва от гръцки kinesis (движение) и kinein (да се движат).

 

Кинезиология е научно изследване на човешкото движение.

Кинезиология е изучаването на движението при хората и животните, физическа производителност и функционира чрез прилагане на науките биомеханика, анатомия, физиология, психология и неврологията. Приложение на кинезиология в човешкото здраве включват всички професии , които изискват рехабилитация, като физическа и трудова терапия, както и приложения в спорт и физически упражнения. Кинезиология наука и представлява област на научно изследване, изучаването на науката сама по себе си не подготвя физически лица за клинична практика. Степен бакалавър по кинезиология може да осигури силна подготовка за проучване в биомедицинските изследвания, както и в професионални програми, като например свързани с нея здраве и медицина.

Трябва да се има предвид, че професията „кинезиолог“ не подлежи на лицензиране в повечето държави (с изключение на Канада), следователно лица с обучение в тази област могат да предоставят консултантски услуги, провеждането на изследвания и разработване на политики, свързани с рехабилитация, човешки моторни производителност, ергономичност, и професионалното здраве и безопасността. В Северна Америка, програми по кинезиология могат да се учат и да се защити бакалавърска, магистърска или докторска степен по философия в кинезиологията или бакалавърска степен по кинезиология, докато например в Австралия или Нова Зеландия, тя не е отделена и е част от приложните науки за човешкото движение. Много факултети, които предлагат обучение по кинезиология допълват обучението на студентите в дисциплини като неврология, машинно инженерство, психология и физиология.

Първата официална факултетска програма по кинезиология в света е стартирана през 1967 г. в Университета на Ватерло, Канада.

Обхват на практика на науката кинезиология
В повечето страни, кинезиологията като наука се отнася само до областта на проучване и не е свързана с отделна професия. В Канада, кинезиолог е професионално наименование, асоциирано със специалисти които се занимават с оценката на движение, човешка производителност и функции, както и рехабилитация, профилактика и управление на двигателни нарушения, рехабилитация и подобряване на движението, мускулна производителност в областите на спорта, отдиха , работа, физическа активност, както и общите дейности на ежедневния живот.

Кинезиологията е наука

Кинезиологията в помощ на общата медицина и здравни услуги:
• Промоция на здравето: кинезиолозите, работещи в областта на здравеопазването насърчават индустрията за индивидуална работа с пациенти, за да се подобри здравето, тонуса, както и благосъстояние на индивида. Кинезиолог може да се намери работа във фитнес съоръжения, да провежда персонално здравно обучение или корпоративни уелнес мероприятия.
• Клинична рехабилитация: кинезиолозите работят с лица с намалени двигателни функции (вкл. временно или постоянно инвалиди) за подпомагане, да се възвърне оптималната им физическата функция. Те работят с физически лица в дома им, фитнес съоръжения, рехабилитационни клиники, или дори на работната площадка. Те също така работят заедно с физиотерапевтите.
• Ергономичност: кинезиолозите работят в индустрията за оценка на пригодността на проектирането на работните места и да предоставят предложения за промени и помощни устройства.
• Здраве и безопасност: кинезиолозите участват в консултации с индустрията за идентифициране на опасностите и предоставяне на препоръки и решения за оптимизиране на здравето и безопасността на работниците.
• Управление на хората с увреждания / Координация: кинезиолог може да препоръча и да предостави план за действие за връщане на пострадало лице към оптималното функциониране в всички аспекти на живота.
• Мениджмънт / изследвания / администрация / здраве и безопасност: кинезиолозите често изпълняват роли във всички по-горе области, да се извършат изследвания и управляват бизнес

 

Кинезитерапия (кинезиотерапия) (От Уикипедия, свободната енциклопедия) е прилагането на научно обосновани принципи на упражняване и адаптиране с цел подобряване на сила, издръжливост, както и мобилността на лица с функционални ограничения и на тези, които изискват разширена физическа подготовка.
Професионални описание

Кинезитерапевт е лице, което е академично и клинично готово да осигури и проведе рехабилитационни упражнения по направление от лицензиран лекар в подходяща обстановка. Кинезитерапевтите са квалифицирани за изпълнение на програми за упражнение, предназначени да отмени или да минимизира омаломощяване и/или повишаване на функционалния капацитет на медицински стабилни пациенти чрез разширени грижи. Ролята на кинезитерапевт изисква интелект, преценка, честност, междуличностни умения и капацитет да реагират при спешни случаи в спокоен и мотивиран начин. Отношение на уважение към себе си и другите, придържане към концепциите за привилегия и поверителност в комуникацията с пациентите, както и ангажимент за хуманно отношение към пациента са стандартни атрибути. Като минимум, професията кинезитерапевт изисква образование в областите на основни двигателни упражнения и клинични приложения за упражняване на рехабилитация. Обучението може да е получено чрез различна медицинска практика (ортопедична, неврологична, психиатрична, детска, сърдечно-съдова, белодробна и гериатрична, и други) или след провеждане на теоретично факултативно обучение, задължително съчетано със практически стаж.
Описание на длъжността

Кинезитерапевт е компетентен медицински специалист със знания в областа на опорно-двигателния апарат, неврологични, ергономични, биомеханични, психо-социални и в определени случая е квалифициран да провежда функционални тестове и измервания. Кинезитерапевтът трябва да е способен да определя подходящи инструменти за оценка и интервенции, които са необходими, за да се установи, в сътрудничество с клиента, целево-специфично лечение по план.
Процесът на интервенция включва разработването и прилагането на лечебния план, оценка на напредъка към целите, модификация във времето, която е необходима за постигане на на целите и резултатите, и образоването на клиента. Основата на разбирателството между медик и пациент се основава на образоване, инструкции, демонстрации и наставничество на терапевтични техники и поведение, за възстановяване, поддържане и подобряване като цяло функционалните способности. Индивидуални кинезитерапевти могат да получат допълнително обучение и пълномощията в области извън основната практика.

Share